Wednesday, August 27, 2014

Paiksp?kas iekaro?ana turpin?s

Andra Dambja vad?tais elektroauto tehnolo?iju uz??mums eO ?ovasar k?uva par pirmo Latvijas autosporta komandu, kas sasniegusi fini?u le?end?raj?s Paiksp?kas kaln? brauk?anas sacens?b?s ASV. T?dej?di pilots J?nis Horeliks izpild?ja ?? gada galveno uzdevumu, un komanda jau ir uzs?kusi n?kam? automobi?a izstr?di. 26. august? pulksten 22:20 LTV7 kan?l? paredz?ta Tavs Auto sagatavot?s sacens?bu report??as pirmizr?de. ?trumsacens?bas pretim [… ...

http://driveeo.com/blog/meta/paikspikas-iekarosana-turpinas

No comments:

Post a Comment