Tuesday, August 27, 2013

eO pl?no atgriezties Pikes Peak virsotn?

Andra Dambja vad?tais uz??mums eO ?ovasar debit?ja le?end?raj?s Pikes Peak kaln? brauk?anas sacens?b?s Kolorado, ASV. Uz starta tika izvests ?pa?i konstru?ts elektrisk?s piedzi?as automobilis eO PP01, kuru pilot?ja titul?tais ?osejas brauc?js J?nis Horeliks. Sacens?bas diem??l nosl?dz?s ar av?riju, bet komanda saglab? optimismu un ir uzs?kusi darbu pie jauna automobi?a izstr?des. Vair?k par latvie?u gait?m ASV [… ...

http://driveeo.com/blog/racing/eo-plano-atgriezties-pikes-peak-virsotn

No comments:

Post a Comment